České veterinární přípravky schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně, pro podporu nervového systému, kloubů, kůže a srsti u psů

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dopex-forte.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Dopex - forte s.r.o., Vrázova 1568/32, 360 01  Karlovy Vary, IČO: 07687231,  zapsaná do obchodního rejstříku u  Krajského soudu v Plzni  pod sp. zn. C 37165 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Ceny v internetovém obchodě  
Všechny ceny výrobků v internetovém obchodě jsou zobrazeny včetně DPH. Jedná se tedy o ceny konečné.
Jak objednat?
Je potřeba vstoupit do E-shopu.
Veterinární přípravky jsou rozděleny dle jednotlivých druhů.
Veterinární přípravek si vyberete pomocí kliknutí. Vyplňte počet kusů a vybraný výrobek vložte do košíku stisknutím tlačítka “Přidat do košíku”.
Pokračujte ve výběru veterinárních přípravků nebo přejděte do sekce “Zobrazit košík” (umístěno pod zvoleným výrobkem) nebo “Košík” (umístěno v horní části obrazovky).
Zobrazí se obsah košíku, kde jsou vidět položky v košíku a je možné opravit počet jednotlivých kusů veterinárních přípravků.
Můžete dále pokračovat v nákupu nebo přejít k samotnému objednání výrobků stiskem odkazu “Přejít do pokladny”.
Po vyplnění formuláře a rekapitulaci objednávky odešlete objednávku stiskem tlačítka “Objednat”. Vaše objednávka byla tímto zaslána ke zpracování k nám do systému. E-mailem Vám přijde potvrzení objednávky.
Upozorňujeme, že všechny položky označené symbolem “*” jsou povinné a v případě,
že je nevyplníte, objednávka nebude odeslána.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající se vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • Budou-li v objednávce uvedeny neúplné či nepravdivé údaje (týkající se
  kontaktních údajů: jméno, adresa, telefon …)

 • Při opakovaném odmítnutí převzetí zásilky ze strany kupujícího.

Poštovné a balné
Poštovné v ČR:
Při celkové ceně objednávky do 2.000,- Kč, připočítáme poštovné u České pošty ve výši 62,- Kč a doběrečné ve výši 19,- Kč. Celkové náklady na poštovné a doběrečné u České pošty činí 81,- Kč. Při celkové ceně objednávky do 2.000,- Kč, připočítáme poštovné u přepravní služby ve výši 28,- Kč a doběrečné ve výši 19,- Kč. Celkové náklady na poštovné a doběrečné u přepravní služby činí
47,- Kč. 
Pokud je celková hodnota objednávky nad 2.000,- Kč včetně, poštovné hradí prodávající v plné výši.

Poštovné pro země EU:
Ostatní země po dohodě s prodávajícím.

Reklamace a vrácení zboží
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující poštovné) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující nemůže uplatnit právo odstoupení od smlouvy, pokud je přijaté zboží již poškozeno, rozbaleno nebo použito.

Odstoupit od smlouvy je možné písemně oznámením o odstoupení od kupní smlouvy zaslaném na adresu Dopex-forte s.r.o. popřípadě elektronicky zasláním e-mailu na adresu dopex-forte@dopex-forte.cz.

Formulář Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ke stažení ZDE.

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 • Na emailovou adresu prodávajícího,

 • Poštou na adresu prodávajícího,

 Kupující je povinen uvést:

 • Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

 • Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura)2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5-ti pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou či telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

 • zboží bylo poškozeno živly nebo nesprávným skladování nebo používáním.

Bezpečnost

Při nakládání s osobními daty se prodejce zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka třetí straně, prodejce se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Prodávající se zavazuje usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující odmítne.
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně dopravy.
S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Změna ceny je možná pouze po vzájemné dohodě.

3. Přijímané způsoby platby

Dobírkou, tj. v hotovosti nebo platební kartou na dobírku při převzetí zboží.

Bankovním převodem na náš účet č. 5583036349/0800.
Platební kartou přes platební bránu GLOBAL PAYMENTS.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (viz poštovné a balné).

Zpracování osobních údajů dle GDPR
Společnost Dopex - forte s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 - GDPR.

Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Dopex - forte s.r.o. (dále jen “Správce”).
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje

 • Osobními údaji, které Správce zpracovává, se rozumí:

jméno, příjmení, obchodní firma, doručovací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, emailová adresa, identifikační číslo podnikající fyzické či právnické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické nebo právnické osoby.

 • Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy, které jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, poskytnutí osobních údajů v případě, že to vyžaduje zákon, marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu.

Doba uložení osobních údajů
Správce uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje po dobu 5-ti let nebo dříve na základě odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Správce uchovává Vaše osobní údaje také po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Správce podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

Předávání osobních údajů třetím osobám

 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje dalším subjektům než výše uvedeným ani třetím osobám ze zemí mimo EU a Evropského hospodářského prostoru.

 • Osobní údaje může Správce poskytnout těmto třetím osobám:

 a) přepravci z důvodu plnění předmětu smlouvy,

 b) externí účetní firmě pro účely zpracování účetnictví,

 c) osobám poskytujícím Správci webové, serverové, cloudové nebo IT služby,

 d) externí advokátní kanceláři.

 
Práva subjektů údajů

 • V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup k Vašim Osobním údajům, Právo na opravu či aktualizaci Vašich Osobních údajů, Právo na výmaz (“právo být zapomenut”) Vašich Osobních údajů, Právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů, Právo na přenositelnost údajů, Právo vznést námitku proti spravování Vašich Osobních údajů.

 • Veškerá svá práva můžete uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu Správce nebo elektronicky na e-mailové adrese dopex-forte@dopex-forte.cz.

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a to v případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení GDPR.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

V Karlových Varech dne 16.12.2020